05/23 Lydgartneri / Sonic Greenhouse

I forlengelsen av erfaringer fra samarbeidet med Kronstad skole og utviklingsarbeidet som ble påbegynt i fjor ble det i 2023 sendt flere søknader om midler til å utvikle det vi kaller Sonic Greenhouse / Lydgartneri.

Johannes Ringheim og Jon Hoem forsøker å utvikle prosjektet, slik at en kan komme fram til en elektroakustisk enhet som både kan egne seg for bruk i skolen og som et profesjonelt instrument. Vi håper derfor å kunne komme videre med utviklingen, og koble dette til videre arbeid i våre masterutdanninger (estetikkemenene på masternivå i musikk og kunst og håndverk), til arbeid i skoler (Kronstad m fl), og til det kunstneriske utviklingsarbeidet som foregår gjennom den telematsiek operaen Zosimos (ledet av Jostein Stalheim, HVL).

Kjernen i konseptet holder seg: å gi utøvere muligheten til å bruke selvvalgte gjenstander ("found objects"), feste disse til instrumentet og bruke dette for å skape unike lydsamples som så kan inngå i et helhetlig lyduttrykk. Vi forsøker dermed å utvikle Sonic Greenhouse som et supplement til tonal musikk, der utøvere kan dyrke frem lydlandskap og utforske lyd som estetisk uttrykk,. Dette skal kunne skje uten at utøverne i utgangspunktet behersker noter og rytmer.

Sonic Greenhouse - prosjektpresentasjon

Sonic Greenhouse utvikles i grenselandet mellom musikk og akustikk, der en bruker fysiske vibrasjoner i materialer som utgangspunkt for lydskaping..

Vi forsøker å bruke ulike tilnærminger til sampling av lyd som utgangspunkt for faglige møter, spesielt mellom musikk og kunst og håndverk. Vi knytter dette til forskjellige omgivelseslyder, og arbeider dermed med forhold som angår sammenhenger mellom steder, natur, menneskeskapte objekter og dermed alle de lydene som kan karakterisere og forme estetiske opplevelser og - erfaringer.

Oppdatering, september 2023:  Studenter i musikk og K&H arbeider med felles prosjekt i felt, der de blant annet tar i bruk kontaktmikrofoner for å fange lydene av et sted.

Oppdatering, november 2023:  Sonic Greenhouse utvikles videre på grunnlag av arbeidet vi fikk gjort i prosjektet Sampling av lyd og bærekraft. En presentasjon for masterstudenter i musikk i november kunne derfor demonstrer en av de fysiske prototypene knyttet opp mot programvare (utviklet av Johannes Ringheim, Medielab HVL) som er spesifikt tilpasset de egenskapene vi jobber mot. Neste fase blir å implementere programvaren, slik at denne kjører på en rimelig mikrodatamaskin (inne i enheten) og kontrollere denne via et fysisk grensesnitt.

Nedenfor en tidlig demonstrasjon av prototypen, og en lignende innretning. Disse eksemplene bygger imidlertid opp en stadig mer kompleks lydloop, uten mulighet til å manipulere lydene som legges til loopen. Sonic Greenhouse vil gi mulighet til å skille mellom flere deler av lydbildet, og manipulere delene individuelt.